ALGEMENE VOORWAARDEN VAN de eenmanszaak van I.F.T. Busser   handelende onder de namen Busser & Busser Facility Management IkeBusser.NL IkeBusser.eu gevestigd te Venray ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Algemeen 1.1. Busser & Busser facility management, IkeBusser.NL en IkeBusser.eu zullen hierna aangeduid worden als B&B. 1.2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tot het verrichten van diensten, tussen B&B en haar opdrachtgever indien en voor zover niet uitdrukkelijk en schriftelijk door partijen anders is overeengekomen. Aanbiedingen  2.1. Alle aanbiedingen worden schriftelijk gedaan en zijn - tenzij nadrukkelijk en schriftelijk anders bepaald - slechts geldig gedurende 28 dagen na de datum van aanbieding. 2.2. In geval een vrijblijvend aanbod van B&B wordt aanvaard (dat wil zeggen een mondeling of schriftelijk aanbod zonder geldigheidsduur c.q. termijn van aanvaarding), heeft B&B het recht dat aanbod alsnog binnen twee dagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.
email: info@busserenbusser.nl web:  www.busserenbusser.nl  
aantoonbaar succesvol
Busser & Busser
facility management

- 1 -

Bank ING: NL 10 INGB XXXX XXXX 94                   Handelsregister nr. 65542878

Op onze offertes, facturen en overeenkomsten zijn onze algemene voorwaarden van toepassing

gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel

Burgemeester Janssenstraat 12 NL - 5801 EZ Venray mob: +31 643 055056
IkeBusser.NL
email: info@IkeBusser.NL web:  www.IkeBusser.NL  
IkeBusser.eu
email: info@IkeBusser.eu web:  www.IkeBusser.eu  
aantoonbaar succesvol
Busser & Busser
email: info@busserenbusser.nl web:  www.busserenbusser.nl  
facility management

- 2 -

Bank ING: NL 10 INGB XXXX XXXX 94                   Handelsregister nr. 65542878

Op onze offertes, facturen en overeenkomsten zijn onze algemene voorwaarden van toepassing

gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel

Opdrachtuitvoering  3.1. De aanbieding van B&B is gebaseerd op de informatie die aan B&B door de opdrachtgever tot nu toe is verstrekt. De opdrachtgever staat ervoor in dat hij daarbij de voor de opzet en uitvoering van de opdracht essentiële informatie aan B&B heeft verstrekt. B&B zal zich inspannen de te leveren diensten naar beste inzicht en vermogen en overeen-komstig de eisen van goed vakmanschap uit te voeren. B&B zal de opdracht vanuit een professionele, objectieve en onafhankelijke opstelling uitvoeren. Uiteraard zal B&B met de opdrachtgever overleggen over de wijze waarop de opdracht wordt uitgevoerd. 3.2. B&B behoudt zich het recht voor om gebruik te maken van de diensten van derden. 3.3. De opdrachtgever zorgt er voor, dat alle documenten en gegevens, die B&B nodig heeft voor het uitvoeren van de opdracht, tijdig in bezit van B&B komen. Verder moet B&B kunnen rekenen op de tijdige beschikbaarheid van de bij de werkzaamheden van B&B betrokken medewerkers van de organisatie van de opdrachtgever. De opdrachtgever geeft derden, die hij bij de uitvoering van de opdracht wenst te betrekken, geen opdracht dan in overleg met B&B. In de gevallen, dat bepaalde werkzaamheden dienen plaats te vinden ten kantore van de opdrachtgever, zal deze laatste er voor zorgdragen, dat B&B kosteloos en ongestoord haar werkzaamheden kan verrichten. Voor zover dit meer voorzieningen betreft dan een eigen werkplek en internettoegang via wifi zal B&B voorafgaande aan de werkzaamheden een nadere specificatie hiervan opstellen en terzake in overleg treden met de opdrachtgever. Personeel  4.1. De introductie van B&B-medewerkers binnen het bedrijf c.q. de instelling van de opdrachtgever zal door de opdrachtgever verzorgd worden. Indien noodzakelijk zal de opdrachtgever voor het informeren van de Ondernemingsraad c.q. de Medezeggenschaps-commissie(s) en mogelijker- wijs andere overlegorganen zorgdragen conform de van toepassing zijnde procedures. 4.2. B&B kan na overleg met de opdrachtgever de samenstelling van het team van B&B wijzigen, indien zij meent dat dit voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk is. De wijziging mag de deskundigheid van het team niet verminderen, noch de continuïteit van de uitvoering van de opdracht ongunstig beïnvloeden.
Burgemeester Janssenstraat 12 NL - 5801 EZ Venray mob: +31 643 055056
IkeBusser.NL
email: info@IkeBusser.NL web:  www.IkeBusser.NL  
IkeBusser.eu
email: info@IkeBusser.eu web:  www.IkeBusser.eu  
aantoonbaar succesvol
Busser & Busser
email: info@busserenbusser.nl web:  www.busserenbusser.nl  
facility management

- 3 -

Bank ING: NL 10 INGB XXXX XXXX 94                   Handelsregister nr. 65542878

Op onze offertes, facturen en overeenkomsten zijn onze algemene voorwaarden van toepassing

gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel

4.3. Geen van de direct bij de opdracht betrokken partijen mag tijdens de uitvoering van de opdracht en binnen een jaar na beëindiging daarvan personeel van de wederpartij in dienst nemen noch met dit personeel over indiensttreding onderhandelen dan in overleg met de wederpartij. Tarieven en kosten  5.1. In de tarieven van B&B zijn alle kosten inbegrepen, uitgezonderd de kosten van een gewenste oplage van notities en rapporten boven de indicatieve limiet van 10 stuks. Tenzij anders overeen- gekomen, wordt het kostenniveau gedurende de duur van de opdracht door B&B gegarandeerd. Stijging van de (loon-)kosten en andere tarief-wijzigingen (uitgezonderd wijzigingen in de BTW- tarieven) komen derhalve niet voor rekening van de opdrachtgever. 5.2. De declaraties van B&B dienen door de opdrachtgever voldaan te worden binnen 14 dagen na de factuurdatum.  Indien de (voorschot-)declaratie 21 dagen na de vervaldatum nog niet is betaald, kan B&B vanaf die vervaldatum aan de opdrachtgever rente in rekening brengen ter hoogte van 1,25% per maand over het verschuldigde bedrag. Indien betaling niet plaatsvindt binnen 35 dagen na de vervaldatum, kan B&B de uitvoering van de opdracht opschorten. Alle buitenge- rechtelijke kosten verband houdende met de inning van enige vordering op de opdrachtgever, komen te zijnen laste. Bedoelde buitengerechtelijke kosten worden berekend over de hoogte van de te innen vordering en wel als volgt: 15% over de eerste € 6.500,00 10% over het meerdere tot € 13.000,00 8% over het meerdere tot € 32.500,00 5% over het meerdere tot € 130.000,00 3% over het meerdere boven € 130.000,00 Onder de hoogte van de te innen vordering wordt mede verstaan het na aanmaning aan de opdrachtgever aan B&B betaalde bedrag. 5.3. In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn de opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het gehele bedrag van de declaratie(s) ongeacht de wijze van tenaamstelling van de factuur c.q. facturen.
Burgemeester Janssenstraat 12 NL - 5801 EZ Venray mob: +31 643 055056
IkeBusser.NL
email: info@IkeBusser.NL web:  www.IkeBusser.NL  
IkeBusser.eu
email: info@IkeBusser.eu web:  www.IkeBusser.eu  
aantoonbaar succesvol
Busser & Busser
email: info@busserenbusser.nl web:  www.busserenbusser.nl  
facility management

- 4 -

Bank ING: NL 10 INGB XXXX XXXX 94                   Handelsregister nr. 65542878

Op onze offertes, facturen en overeenkomsten zijn onze algemene voorwaarden van toepassing

gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel

5.4. De opdrachtgever betaalt in Nederlands wettig betaalmiddel, zonder aftrek of schuldvergelijking, zonder opschorting wegens vermeende of daadwerkelijke wanprestatie en zonder dat de opdrachtgever zijn betalingsverplichting door beslag onder zichzelf of anderszins mag blokkeren.   5.5. Indien de kredietwaardigheid van de opdrachtgever daartoe naar het oordeel van B&B aanleiding geeft, mag B&B van de opdrachtgever verlangen, dat deze zekerheid stelt voor de betaling van toekomstige termijnen, bij gebreke waarvan de verdere uitvoering van de aan B&B opgedragen werkzaamheden mag worden opgeschort, onverminderd de verplichting van de opdrachtgever om de toekomstige termijnen te voldoen. Duur van de opdracht; termijnen  6.1. De duur van de opdracht kan behalve door de inspanning van B&B worden beïnvloed door aller- lei factoren, zoals de kwaliteit van de informatie die B&B verkrijgt en de medewerking die wordt verleend. B&B kan dan ook niet van tevoren exact aangeven hoeveel tijd voor het uitvoeren van de opdracht nodig zal zijn. 6.2. Overeengekomen termijnen waarbinnen de opdracht dient te worden verricht c.q. toezeggingen daartoe zijn voor B&B nimmer bindend, doch gelden altijd bij benadering. Overschrijding van die termijnen brengt voor de opdrachtgever dan ook geen recht op schadevergoeding, opschor- ting van betalingsverplichting of op ontbinding van de overeenkomst met zich. 6.3. Indien is overeengekomen dat de opdracht in fasen zal worden uitgevoerd, mag B&B de aanvang van een nieuwe fase uitstellen, totdat de opdrachtgever de uitvoering van de daaraan vooraf- gaande fase(n) schriftelijk heeft goedgekeurd. 6.4. De opdracht is in financiële zin afgesloten op het moment dat de eindafrekening door de opdrachtgever is goedgekeurd. Deze eindafrekening moet door de opdrachtgever worden goedgekeurd binnen dertig dagen na ontvangst. Indien de opdrachtgever binnen deze termijn niet reageert, wordt de eindafrekening geacht te zijn goedgekeurd.
Burgemeester Janssenstraat 12 NL - 5801 EZ Venray mob: +31 643 055056
IkeBusser.NL
email: info@IkeBusser.NL web:  www.IkeBusser.NL  
IkeBusser.eu
email: info@IkeBusser.eu web:  www.IkeBusser.eu  
aantoonbaar succesvol
Busser & Busser
email: info@busserenbusser.nl web:  www.busserenbusser.nl  
facility management

- 5 -

Bank ING: NL 10 INGB XXXX XXXX 94                   Handelsregister nr. 65542878

Op onze offertes, facturen en overeenkomsten zijn onze algemene voorwaarden van toepassing

gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel

6.5. De opdracht kan voortijdig worden beëindigd indien één van beide partijen van mening is dat deze niet wordt uitgevoerd, dan wel niet kan worden uitgevoerd conform de aanbieding en opdrachtbevestiging en eventuele later schriftelijk vastgelegde nader overeengekomen opdracht- specificaties. In dat geval zal een opzegtermijn van een maand worden aangehouden voor opdrachten met een doorlooptijd van meer dan twee maanden. Hiertoe zal uiteraard eerst worden overgegaan wanneer is gebleken dat de geconstateerde problemen niet kunnen worden opgelost. Over deze opzegtermijn kan aan de opdrachtgever een vergoeding worden gevraagd. Deze vergoeding zal nooit meer bedragen dan het bedrag dat over de desbetreffende periode in de opdracht tot dan toe gemiddeld is gedeclareerd. Bij tussentijdse beëindiging van de opdracht zullen overigens de tot dan toe verrichte werkzaamheden normaal worden vergoed, zonder enige aanspraak of recht van welke aard dan ook voor de opdrachtgever. In geval één van beide partijen in staat van faillissement geraakt, surséance van betaling aanvraagt of de bedrijfsvoering staakt, heeft de ander het recht de opdracht zonder inachtneming van een opzegtermijn te beëindigen. Meer/minderwerk  7.1. Wijziging, aanvulling of correctie van de overeengekomen opdracht kan slechts bij nadere, schriftelijke overeenkomst worden bepaald. 7.2. Indien door omstandigheden, die in de sfeer van de opdrachtgever liggen, meerwerk noodzake- lijk wordt om de opdracht uit te voeren, zal B&B de opdrachtgever hieromtrent informeren en na overleg met de opdrachtgever tot uitvoering van het meerwerk overgaan. De kosten van dit meerwerk zullen voor rekening van de opdrachtgever komen. Vertrouwelijkheid  8.1. B&B is verplicht tot geheimhouding van alle informatie en gegevens van de opdrachtgever jegens derden. B&B zal in het kader van de opdracht alle voorzorgsmaatregelen nemen ter bescherming van de belangen van de opdrachtgever. Evenzo zal de opdrachtgever, zonder instemming van B&B, aan derden geen mededelingen doen over de aanpak, werkwijze e.d. van B&B dan wel de rapportage van B&B ter beschikking stellen.
Burgemeester Janssenstraat 12 NL - 5801 EZ Venray mob: +31 643 055056
IkeBusser.NL
email: info@IkeBusser.NL web:  www.IkeBusser.NL  
IkeBusser.eu
email: info@IkeBusser.eu web:  www.IkeBusser.eu  
aantoonbaar succesvol
Busser & Busser
email: info@busserenbusser.nl web:  www.busserenbusser.nl  
facility management

- 6 -

Bank ING: NL 10 INGB XXXX XXXX 94                   Handelsregister nr. 65542878

Op onze offertes, facturen en overeenkomsten zijn onze algemene voorwaarden van toepassing

gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel

Referenties  9.1. De opdrachtgever gaat accoord met het noemen van de naam en vestigingsplaats van zijn organisatie(s) in publicaties van B&B. Vanaf het moment dat de opdrachtgever B&B schriftelijk ervan in kennis stelt daartegen (verder) bezwaar te hebben, zal B&B daar zo spoedig als mogelijk is mee stoppen. Aansprakelijkheid  10.1 De resultaten van toepassing en gebruik van de door B&B verrichte studies en verstrekte advie- zen zijn afhankelijk van velerlei factoren, die buiten haar invloed vallen. Ofschoon de opdracht door B&B naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap wordt uitgevoerd, kan B&B derhalve geen garanties geven met betrekking tot de resultaten van de door B&B verrichte studies en verstrekte adviezen. 10.2. B&B is niet aansprakelijk voor eventuele (gevolg)schade, noch voor schade geleden door derden, waarvoor de opdrachtgever B&B vrijwaart. Mochten er zich in het kader van de opdracht omstandigheden voordoen die bij de start van de opdracht niet waren voorzien, dan zal weder- zijds en in goede harmonie naar een oplossing worden gezocht. 10.3. De totale aansprakelijkheid van B&B uit hoofde van een door haar gesloten overeenkomst is in geen geval hoger dan het bedrag waarvoor B&B zich volgens de in het verkeer geldende opvat- tingen tegen aansprakelijkheid had dienen te verzekeren, daarbij in acht te nemen alle omstan- digheden van het geval waaronder met name ook de hoogte van de totale bedongen prijs en het terzake genoemde verzekering door B&B te dragen eigen risico. 10.4. B&B is niet aansprakelijk indien en voor zover zij haar verbintenissen niet kan nakomen door overmacht. Onder overmacht wordt in ieder geval ook verstaan de tijdelijke of blijvende onmo- gelijkheid van de vennoten van B&B of één van hen om - door ziekte, ongeval, overlijden of door welke persoonlijke omstandigheid dan ook - werkzaamheden ten behoeve van de opdrachtgever uit te voeren.
Burgemeester Janssenstraat 12 NL - 5801 EZ Venray mob: +31 643 055056
IkeBusser.NL
email: info@IkeBusser.NL web:  www.IkeBusser.NL  
IkeBusser.eu
email: info@IkeBusser.eu web:  www.IkeBusser.eu  
aantoonbaar succesvol
Busser & Busser
email: info@busserenbusser.nl web:  www.busserenbusser.nl  
facility management

- 7 -

Bank ING: NL 10 INGB XXXX XXXX 94                   Handelsregister nr. 65542878

Op onze offertes, facturen en overeenkomsten zijn onze algemene voorwaarden van toepassing

gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel

Burgemeester Janssenstraat 12 NL - 5801 EZ Venray mob: +31 643 055056
IkeBusser.NL
email: info@IkeBusser.NL web:  www.IkeBusser.NL  
IkeBusser.eu
email: info@IkeBusser.eu web:  www.IkeBusser.eu  
Geschillen  11.1. Alle door B&B gedane aanbiedingen en alle tussen partijen gesloten overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, alsmede deze algemene voorwaarden zelf, worden beheerst door het Nederlandse recht. 11.2. Alle geschillen die uit de door B&B gedane aanbiedingen en uit de tussen B&B en haar opdracht- gevers gesloten overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, voortvloeien, ook die welke slechts door een der partijen als zodanig gezien worden, zullen worden beslecht door de kantonrechter te Roermond.